Muziekvereniging

Ulicoten

Privacy policy

Muziekvereniging Ulicoten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Ulicoten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze      zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Ulicoten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Muziekvereniging Ulicoten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Ulicoten de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Straat + huisnummer
• Postcode + woonplaats
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Ulicoten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Ulicoten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden.
• Communicatie over concerten/bijeenkomsten.
• Versturen van de nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Ulicoten de volgende persoonsgegevens
van u vragen (bij minderjarige leden worden ook de gegevens van de ouders gevraagd):
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Straat + huisnummer;
• Postcode + woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Instrument

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Ulicoten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men lid is van de vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
Muziekvereniging Ulicoten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Muziekvereniging Ulicoten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens
Muziekvereniging Ulicoten
Dorpsstraat 89
5113 TD Ulicoten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.mvulicoten.nl

 

 

Binnenkort

27 okt 2019
12:00PM -
Dorpenconcours in Ulicoten
03 nov 2019
02:00PM -
Dodenherdenking
17 nov 2019
02:00PM -
Slagwerkmiddag
24 nov 2019
11:00AM -
Sinterklaasintocht
15 dec 2019
02:00PM - 06:00PM
Kerstmarkt
19 jan 2020
02:00PM - 12:00AM
Nieuwjaarsconcert
19 jan 2020
02:00PM - 12:00AM
Nieuwjaarsconcert

Zoeken